Национален отворен форум "Следата" 2015

Национален отворен форум
Финансиране:
Външен

СП "Култура"

Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц.
Статус:
реализиран

Развитие на мрежа от професионалисти, ангажирани с развитието на "младите" в театъра и с обмен на международен опит;
Представяне на дебютиращи артисти пред широка аудитория и приобщаването им към подкрепяща ги професионална среда/творческо съсловие/;
Утвърждаване на УТ и на НБУ като структури, подкрепящи развитието на "млади" дипломанти и дебютанти в областта на изпълнителските изкуства


Постигнати резултати


Проведен в разширен формат Втори национален отворен форум "Следата" през 2015 г.;
Проведени 11 образователни ателиета с водещи професионалисти и 3 образователни ателиета с експерти от чужбина;
Проведена назционална среща на театралните директори с тематичен фокус "След дипломирането - накъде?"
Поставено начало на изграждането на консолидирана стратегия за лобиране в подкрепа на законодателство, благоприятстващо професионалната реализация на млади дебютанти