Под знака на музата Клио

Под знака на музата Клио
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

На 29-30 май 2015 г. в аудитория 310 „Проф. Петър Мутафчиев“ на НБУ, департамент „История“ отбеляза своята 20-годишнина с юбилейната конференция „Под знака на музата Клио“. Историята като основа на хуманитарното познание обяснява защо департамент „История“ е един от първите в НБУ. С продължение на годините, той се превърна в един от утвърдените центрове за алтернативно изучаване и преподаване на историята в България. Това е изключително важна мисия, особено в продължаващата борба за концептуално и идейно преосмисляне на историята и преодоляване на наложените, дълбоко вкоренени и идеологически мотивирани клишета в интерпретацията на събития и процеси в световната и българска история от древността до наше време.
В резултат на добрата организация, конференцията постигна широко институционално представителство на участници от СУ “Св.Кл.Охридски“, ВТУ „Св. Кирил и Методий“, Институт за исторически изследвания на БАН, Институт за балканистика при БАН, Държавна Агенция „Архиви“ при МС на Република България. В нея взеха участие и преподаватели от над 7 департамента в НБУ, докторанти от различни университети в страната и от чужбина. Изнесените доклади в конференцията предизвикаха интерес и представиха най-новите постижения не само в областта на историческите изследвания, но и в сферата на хуманитарните и социални изследвания през настоящата година. Юбилейната публикация с материалите от конференцията ще бъде принос за научноизследователската дейност на Университета, с което ще съдейства и за неговата популяризация.


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител