Повишаване на административния капацитет на община Тетевен, чрез изследователска студентска практика

Повишаване на административния капацитет на община Тетевен, чрез изследователска студентска практика
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Людмил Любомиров Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ НА ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ КЪМ НБУ
(резюме)
Автори: проф. д-р Людмил Георгиев, Диана Петкова, Николай Младенов, Никола Манов, Минка Георгиева, Стефани Костова, Денис Георгиев
Теренното изследване е проведено на територията на община Тетевен в продължение на три дни със студенти от специалността Публична администрация на Нов български университет.
Община Тетевен се намира в Северна България и е една от съставните общини на Ловешка област. Общината има 13 населени места с общо население 21 307 жители.
Времето за провеждане на изследването не е случайно а е свързано с активния период преди провеждането на местните избори, което придава специфика както на поведението на политическото тяло на общината и на общинската администрация, така и на населението.
Изборът на общината е направен специално по следните критерии: да е средно голяма община (до 25 000 жители), да има пъстрота на политическия спектър представен в състава на общинския съвет и да има етническа пъстрота на населението.
Целта на това изследване е да подпомогне общината с предоставянето и на картина от независими наблюдатели – 1 преподавател и 6 отлични студенти на НБУ от специалността Публична администрация.
На тази цел са подчинени три изследователски задачи:
1. Да се изследва ефективността на обслужването на гражданите по системата „на едно гише“.
2. Да се анализират отношенията между политическото тяло на общината (членовете на общинския съвет) и администрацията на общината.
3. Да се установи съществува ли специфична организация на управление на работното време и равнопоставеност на гражданите при получаването на общински услуги, съобразен със заетостта и етническия състав на населението на общината.
Основната гледна точка е нестандартна. Прави се опит да се провери не нагласата на общинските служители да обслужват гражданите културно, а готовността на местните граждани да осъществяват културен и предразполагащ контакт с общинската администрация. Да оформят и заявяват точно своите желания за конкретни видове услуги и да боравят правилно с предоставената им информация.
Изследването е постигнало следните по-важни резултати:
По първата изследователска задача – изследване на ефективността на системата за обслужване на гражданите на едно гише.
• Изследван е броя на обслужените граждани за 1 час (интензивността на услугата) и се сравнява с това преди въвеждането на формата.
• Изследвана е интензивността на обслужването през различните времеви интервали на деня и се установява най-активния ( с най-много посещения на граждани).
• Според заетостта на обслужваните се изследва кои социални групи (установява се с интервю) в какъв час посещават общината.
• Изследвана е възможността от въвеждането на плаващо работно време за подобряване на обслужването на гражданите.
• Изследвана е възможността услугата да бъде предоставена изцяло по интернет(компютърна способност и компютърна снабденост на гражданите).
• Изследвано е какво правят гражданите докато чакат да им се предоставят резултатите от услугата, която са заявили. Предлагане на алтернативни занимания за това време.
По втората изследователска задача - Комуникация между политическото тяло (общинския съвет и кмета) с администрацията на общината:
• Изследвана е структурата на политическото тяло по партийна принадлежност (партийна хомогенност или нехомогенност).
• Изследвани са начините за информиране на администрацията за взетите политически решения от общинския съвет (основни и допълнителни информационни канали, регламентирани и спонтанни).
• Определени са способите за осъществяване на връзката администратори – политици.
• Оценена е лоялността на общинската администрация.
По втората изследователска задача - Управление на работното време и равнопоставеност на гражданите при получаването на общински услуги:
• Изследвана е технологията и правилата за установяване на рамките на работното време. Централен (държавен) норматив или местно решение за рамките на работното време.
• Определена е структурата на заетостта на гражданите и работно време на общинската администрация. С какво работно време е по-голямата част от населението на общината? Брой на пенсионерите и процентно съотношение на пенсионерите към общия брой на заетите на територията на общината. Съобразеност на работното време на общината с възможностите на преобладаващия брой граждани да посещават гишетата за услуги в общината. Онлайн услуги и работно време на общинските служители.
• Извършена е проверка за осъществяването на обучение на общинската администрация за равнопоставено обслужване на гражданите. Колко често? От кого? С каква продължителност? Теми на обучителната програма.
• Изследвана е религиозната, расовата и възрастовата толерантност на общинската администрация. Предпоставки за създаването. Кога и как се нарушава?


Екип:

  • проф. д-р Людмил Георгиев - преподавател
  • Симона Божкова - студент
  • Стефани Костова - студент
  • Криста Енева - студент
  • Мирослав Христов - студент
  • Николай Младенов - студент
  • Боряна Ненова - студент