Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2015 г., което ще се проведе в периода от 27.06. до 03.07.2015 г. в НБУ

Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2015 г., което ще се проведе в периода от 27.06. до 03.07.2015 г. в НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Емил Серафимов Калчев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Отпускане на 10 стипендии на изявени студенти от НБУ - бакалаври, магистри, докторанти за участие в Софийско бизнес училище 2015 г., избрани с комисия от деп. “Икономика” по следните критерии: активно участие в учебния процес и извънаудиторните учебни форми, желание за придобиване на практически знания и умения, изявен интерес по проблемите на глобалната икономика и политика и др.


Постигнати резултати


1. Придобиване на знания и практически умения, разширяване на личните и професионалните контакти на участниците и възможностите за кариерна реализация;
2. Реклама за НБУ като организатор, инкубатор на бизнес лидери и нова предприемаческа култура в обществото;


Екип:

  • гл. ас. д-р Емил Калчев - преподавател