Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет

Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема 4.3.04

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Христо Василев Чукурлиев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Целта на проекта е да допринесе за ефективното интегриране на ИКТ в системите на образование и обучение в Европа, в часност в НБУ;
Проектът цели разширяване на възможностите за достъп до висше образование и учене през целия живот - чрез възможност за включване от всяка точка на страната и света, вкл от малки градове и села;
Осигуряване на равен достъп до обучителни материали и ресурси, както и до участие в лекции и лекционни курсове благодарение на видео-конферентна връзка;
Повишаване на техническите и технвологични компетенции на преподавателския състяв на НБУ, вкл. моделнизиране на практикуваните досега методи на преподаване.


Постигнати резултати


Разработен и въведен стандарт за мултимедиен електронен учебник, на базата на който са създадени като съдържание мултимедийни електронни учебници и са внедрени в електронната система за обучение на НБУ - Moodle]
Разработени 2 стандарта за изготвяне на рецензии на съдаржанието и функциналността на мултимедийните електронни учебници;
Разработени съдържателно и рецензирани 38 бр. мултимедийни електронни учебници от областите: икономика, бизнес администрация, общо/гражданско образование и визуални изкуства;
Изградени и въведени в експлоатация 38 бр. мултимедийни електронни учебници, съдържащи и видео учебни материали;
Разработен и внедрен в електронната система Moodle модул за обучение за работа с електронната система:
на преподаватели от Центъра за дистанционно и електронно обучение към НБУ - http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=23149;
на студенти - http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=23150;
Изградена видео-конферентна връзка, интегрирана с останалите системи в НБУ;
Обучени преподаватели и студенти за работа с "виртуална класна стая" - http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=23157;
Ремонтирани и оборудвани 10 видео-зали в НБУ