Археологически разкопки на обект "Добелт" в Националния археологически резерват "Деултум-Дебелт"

Археологически разкопки на обект
Финансиране:
Външен

Министерство на културата - целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петър Михайлов Балабанов доц. д-р
Статус:
реализиран

Археологически проучвания на обект "Добелт"- АР "Античен и средновековен Деултум-Дебелт" - тракийски център край с. Дебелт, Бургаска област


Постигнати резултати


Открити жилищни конструкции от ранножелязната, класическата и елинистическата епохи, доказващи категорично, че векове преди основаването на римската военна колония Деултум,
тук са обитавали местните тракийски племена;
Находките (фрагвменти от керамични съдове от бронзовата епоха, многобройни монети, оловна екзагия, керамика от късната античност и ранното средновековие)
дават основание да се предполага, че могат да се появят още по-важни открития и очертават добри перспективи за по-нататъшни проучвания.


Екип:

  • доц. д-р Петър Балабанов - преподавател
  • Красимира Петкова Костова - преподавател
  • Петър Зидаров - преподавател