Частично финансиране на нощувки във връзка с представяне на научни резултати чрез доклад, председателстване на заседание и популяризиране развитието на Био-науките в Нов Български Университет на IX-я Международен Конгрес Microbiologia Balkanica, Солун, 22-24 Октомври 2015 - НОВ

Частично финансиране на нощувки във връзка с представяне на научни резултати чрез доклад, председателстване на заседание и популяризиране развитието на Био-науките в Нов Български Университет на IX-я Международен Конгрес Microbiologia Balkanica, Солун, 22-24 Октомври 2015 - НОВ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. д-р Галина Сачанска в IX Международен конгрес Microbiologia Balkanica (22 – 24 октомври 2015 г.) в Солун, Гърция като първи автор на доклад на тема “Microflora Count and Biochemical Analysis of Lactic Acid Bacteria in Samples of Six Top Brands of Yogurt” и като председател на сесия VI “Food Microbiology-Parasitology-Mycology”.