Научен проект за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания на елинистически обект в м. Голямата канара , с. Александрово, община Поморие

Научен проект за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания на елинистически обект в м. Голямата канара , с. Александрово, община Поморие
Финансиране:
Външен

Министерство на културата - целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Димитров Узунов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Основната цел на проекта е да изясни чрез археологически разкопки характера на обекта и неговите функции - местни ателиета, предпочитан имест аза внос и др.


Постигнати резултати


Разкрити материали и частично запазени структури от култура Кослоджени III, фаза Радовану, което допълва и обогатява картината на обитаване в района на Хаджийската котловина от края на късната бронзова епоха;
Допълнения към възстановяването на селищните системи и модели в хората на Месамбрия въз основа на разкрити структури от косноелинистическата епоха.