Повишаване авторитета на НБУ и ДНМС чрез водещо участие в кръгли маси и представителни форуми

Повишаване авторитета на НБУ и ДНМС чрез водещо участие в кръгли маси и представителни форуми
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Николай Стефанов Радулов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Преподавателите в департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ са едни от най-високо подготвените експерти по проблемите на сигурността. Тази им роля е ясно видна от многото участие в телевизионни и радио – предавания, в които участват като водещи специалисти в страната и като представители на НБУ.
Тяхната подготовка им позволява да представят най-актуалните и животрептящи проблеми на съвременната сигурност пред професионалната общност в рамките на семинари, кръгли маси, конференции, различни типове съвети и комисии.
От значение за разбирането на съвременната сигурност са тяхните мнения и разработки по проблемите на тероризма и антитероризма, разузнаването и контраразузнаването, международната сигурност, сигурността на ЕС, правните проблеми на сигурността, свързани с ЕС, НАТО.
Освен в медиите от значение е акцентирането на теоретичните и практически постижения в редица професионални форуми, каквото е реализирането на настоящия проект. Преподавателите от департамента се представиха като център на поставените акценти в сигурността и тяхната модерна трактовка. С докладите и участието в беседите следвали изложенията на участниците те успяха да демонстрират високо теоретично ниво и да представят НБУ като водещ университет по проблемите на сигурността.


Постигнати резултати


Публикации в сборници от конференциите


Екип:

  • проф. Николай Радулов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Христо Георгиев - преподавател
  • проф. Димитър Йончев д.н. - преподавател
  • проф. Георги Бахчеванов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Юлияна Каракънева - преподавател
  • д-р Тихомир Стойчев - преподавател