Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по дейност 2 по проект "Включващо обучение"

Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по дейност 2 по проект
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - Схема BG051PO001-4.1.07

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Антоанета Илиева Матеева ас.
Статус:
реализиран

Индивидуална супервизия на 10 пилотни училища от страната в течение на 2 месеца по проект "Включващо обучение"


Постигнати резултати


Направен обстоен анализ на работата на ресурсните екипи в училище с предложения за съдържание и за методи на подготовка на различните специалисти, работещи с ученици със СОП;
Като продължение се очаква на базата на резултатите да се направят промени в стандартите за обучение на педагогически кадри за висшето образование