BE READY - Life Skills and Career Development

BE READY - Life Skills and Career Development
Финансиране:
Външен

Еразъм +

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът е насочен към подпомагане на образованието и професионалната подготовка на младите хора с помощта на иновативни механизми и инструменти за наставничество на младежите за подобряване на техните житейски и професионални умения;
Целта на проекта е да се подпомогнат училищата за справяне с преждевременното отпадане на учениците от системата на образованието и за подобряване на грижите за нуждите на младежите в неравностойно положение в различните образователни етапи;
Една от задачите на проекта е да съдейства за подобряване на качеството на професионалното образование и на практическата подготовка на младите хора на работното място.


Постигнати резултати


Проектът е изпълнен успешно - с разпространени сред партниращите организации добри практики, които могат да бъдат използвани и в бъдеще от други образователни институции, общностни и бизнес структури. Проектът е извел добри практики за формиране на житейски умения и кариерно развитие на младите хора (над 14-годишна възраст) от 4 държави: България, Дания, Португалия и Великобритания, както и индикатори за риска от ранно отпадане от системата на образованието. Важен резултат са генерираните на 4 езика протоколи и процедури за закрила. Екипът на НБУ е направил допълнителен принос за разработването и поддържането на уебсайта и на електронната обучителна платформа на проекта.
Проектът като цяло е получил висока оценка от Европейската комисия за постигнатите резултати.