Списък на проектите

Природни науки, математика и информатика

Изнасяне на пленарен доклад на престижна конференция

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на ? от 30 % редуцирана такса за публикуване на приета за печат обзорна статия от името на НБУ с включени приложни научноизследователски резултати „Natural and Synthetic Polymers for Biomedical and Environmental Applications” в научното списание „Polymers-MDPI”, Q1, IF – 5.0

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на такса публикуване на приета за печат обзорна статия “Diversity and Mechanisms of Action of Plant, Animal and Human Antimicrobial Peptides” в научното списание “Antibiotics-MDPI”, Q1, IF – 4,9

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2023. 19th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2023, June 28-29, 2023, индексирана в Scopus

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Изследователски проект: Предизвикателства пред терапията и обучението на деца с нарушения в развитието по време на пандемията COVID-19

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Научно-изследователски проект и участие на екип от НБУ в Invited session “Innovations in Assessment, Education and Interventions for Children with Developmental Disorders” с 3 научни доклада в Innovation in Medicine and Healthcare 14-16 June 2023 (KES-InMed-23)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Организиране на конференция Cognitive Science – Approaches and Results towards Artificial Intelligence 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Участие на НБУ в XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Участие с научен доклад и публикация на международната конференция 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS (IEEE #57573), Варшава, Полша, 17-20 септември

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на публикация за участие в международна научна конференция EAI CSECS 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

18-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2022. 18th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2022, June 24-27, 2022, индексирана в Scopus

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Antifragile Project Management

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Анотиране на видео съдържание чрез невронни мрежи (Synopsis of Video Files Using Neural Networks)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Изграждане на приложна лаборатория (Living Lab)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Организиране, провеждане и участие на екип от НБУ в Invited session “SMART EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS” с 5 научни доклада в Smart Education and E-Learning, 20-22 June 2022 (SEEL-22)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Участие в конференцията Computational and Methodological Statistics 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на такса правоучастие за постер на тема: “Повишаваме на чернодробните ензими по време на Ковид пандемията – българско проучване върху 3038 пациенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Покриване на такса за публикуване на глава ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PLANT POLYPHEMOLS в книгата “Secondary metabolites” на издателство InTechOpen, Великобритания, Open Access и индексирано в световната база данни Web of Science (Clarivate)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Природни науки, математика и информатика

15-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Workshop on Coding and Cryptography, St-Jacut-de-la-Mer, 31.03.-05.04.2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Представяне на обобщени научни резултати в областта на Микробиологията на храните и популяризиране на Биологичните науки в Нов български университет на VIII-я FEMS Congress, организиран от Федерация на Европейските микробиолози, Глазгоу, 7-12 Юли, 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Пътуващ семинар на департамент “Телекомуникации”

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра за български език и култура в МДЛУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Участие на НБУ в XXXI републиканска студентска олимпиада по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

e-Leadership Training Accelerator

Външен /2018
Природни науки, математика и информатика

Международна школа GRID 2018, Дубна, Русия

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Природни науки, математика и информатика

13-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Второ състезание по информатика за ученици и студенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Ден на отворените врати в Европейската централна банка (ЕЦБ)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ FOOD-3 “THE CHALLENGES FOR QUALITY AND SAFETY ALONG THE FOOD CHAIN” В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 23-25 Март 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиология на околната среда и микробиология на храните на VII-я FEMS Конгрес, Валенсия, Испания, Юли 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране – 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Външен /2016
Природни науки, математика и информатика

Международна конференция “Cognitive Science – Approaches and Results toward Artificial Intelligence

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Придобиване на квалификационна група по електробезопасност за работа в лаборатория

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Публична лекция за представяне на експериментални резултати в областта на триботермохимията на природни апатити за устойчиво ползване на природните ресурси и опазването на околната среда през международна научна общност в рамките на 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder (26-29 September 2016, Plock, Poland)

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Състезания по програмиране по случай 25 години НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране - 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Школа състезателно програмиране - 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

11-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Бостън 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

19th European Young Statisticians Meeting

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Анализ съдържанието на тежки метали в тъкани от черноморска и дунавска риба

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Изследване на генезиса на феномена Жива вода” в южния дял на природен парк “Витоша"

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Осигуряване провеждането на II-ра Национална научна конференция с международно участие “Храни”, НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиологията на околната среда (молекулярен и класически микробиологичен анализи) на VI-я FEMS Конгрес, Маастрихт, Холандия, Юни 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в националния семинар по проблемите на образование по стохастика

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Частично финансиране на нощувки във връзка с представяне на научни резултати чрез доклад, председателстване на заседание и популяризиране развитието на Био-науките в Нов Български Университет на IX-я Международен Конгрес Microbiologia Balkanica, Солун, 22-24 Октомври 2015 - НОВ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Школа състезателно програмиране - 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

10-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Албена 2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Structural and thermal transformations on high energy milling of Natural Apatite

Външен /2014
Природни науки, математика и информатика

Летен курс по планиране и оценка на ИТ проекти с проф. Едуардо Миранда от университет Карнеги Мелън

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Новите медии в България като история на прехода

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Публикуване на приета за печат статия в импакт-факторно списание на Издателска къща “Taylor&Francis

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Стратосферен изследователски балон СТРАТОС 1

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Участие в XVI-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2014)

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO2

Външен /2014
Природни науки, математика и информатика

Школа Състезателно програмиране 2014 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Видеоконферентен курс по Телемедицина в НБУ директно от Донецк, Украйна, Април 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Командировка за подготовка на проект на тема "Обучение в публичния сектор за успех на е-управлението"

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Организиране на XXV републиканска студентска олимпиада по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Осигуряване провеждането на Кръгла Маса и I-ва Национална конференция “Храни”, организирани от НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, Prague, Czech Republic, April 17th – 19th 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в конференцията 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, the EUROMICRO/IEEE Workshop on Embedded and Cyber-Physical Systems, 16 до 20 юни. гр Будва, Черна гора

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в национален семинар по проблемите на образованието по стохастика

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие на проф. Иван Бонев Гацов д.н. в 78-ма Годишна конференция на Society for American Archaeology

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие с устен доклад на V-я Международен конгрес “Microbiologia Balcanica” с резултати, получени от УПИЗ по Биология, НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Школа Състезателно програмиране - 2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Школа Състезателно програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2012